Đang thực hiện

Lịch khai giảng tháng 9 – Lớp học tiếng Nhật cấp tốc

Thời gian đăng: 05/09/2015 11:07
Lịch khai giảng của lớp học tiếng Nhật cấp tốc trong tháng 9 đã có, các bạn hãy nhanh chóng sắp xếp lịch học và cùng chinh phục tiếng Nhật trong năm học này nha.
 

Học tiếng Nhật cấp tốc tại SOFL

Sau đây là lịch khai giảng của các lớp học tiếng Nhật cấp tốc tại các cơ sở của trung tâm:

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 1
( học hết bài 10 Mina )
CT1.27 Sáng 8h30-11h30  22 buổi 4/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.19 Chiều
14h-17h
22 buổi 10/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.28 Tối
18h30-21h30
22 buổi 08/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
 


I. Dành cho các học viên đã học hết bài 10 giáo trình MINNA NO NIHONGO I 

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 2
( Từ bài 10 – 20 Mina )
CT2.10 Sáng
8h30 -11h30
 22 buổi 04/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.15 Chiều
14h-17h
22 buổi 31/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.18 Tối
18h30-21h30
22 buổi 03/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
 
 

II. Dành cho các học viên đã học hết bài 20 giáo trình MINNA NO NIHONGO

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 3
( Từ bài 20 – 30 Mina )
CT3.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi 10/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000
CT3.12 Chiều
14h-17h
22 buổi 13/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000
CT3.14 Tối
18h30-21h30
22 buối 15/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000
 
 

III. Dành cho các học viên đã học hết bài 30 giáo trình MINNA NO NIHONGO
 

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 1
( Từ bài 30 – 40Mina )
CT4.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi 07/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT4.12 Chiều
14h-17h
22 buổi 04/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT4.13 Tối
18h30-21h30
22 buổi 11/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000

 

IV. Dành cho các học viên đã học hết bài 40 giáo trình MINNA NO NIHONGO

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi 04/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT5.12 Chiều
14h-17h
22 buổi 08/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT5.13 Tối
18h30-21h30
22 buổi 10/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
LỊCH KHAI GIẢNG BÊN LÊ ĐỨC THỌ - CẦU GIẤY
 

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 1
( học hết bài 10 Mina )
CT1.17 Sáng 8h30-11h30  22 buổi 09/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.12 Chiều
14h-17h
22 buổi 08/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.14 Tối
18h30-21h30
22 buổi 07/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000

 

II. Dành cho các học viên đã học hết bài 10 giáo trình MINNA NO NIHONGO I 

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 2
( Từ bài 10 – 20 Mina )
CT2.11 Sáng
8h30 -11h30
 22 buổi 10/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.2 Chiều
14h-17h
22 bui 08/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.3 Tối
18h30-21h30
22 buổi 11/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000

 

III. Dành cho các học viên đã học hết bài 20 giáo trình MINNA NO NIHONGO

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 3
( Từ bài 20 – 30 Mina )
CT3.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi 09/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000
CT3.12 Chiều
14h-17h
22 buổi 11/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000
CT3.13 Tối
18h30-21h30
22 buổi 07/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000

 

 

IV. Dành cho các học viên đã học hết bài 30 giáo trình MINNA NO NIHONGO
 

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 1
( Từ bài 30 – 40Mina )
CT4.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi 08/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT4.12 Chiều
14h-17h

22 buổi

10/09/2015

Thứ 2,3,4,5,6

2.200.000
CT4.13 Tối
18h30-21h30
22 buổi 11/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000V. Dành cho các học viên đã học hết bài 40 giáo trình MINNA NO NIHONGO
 

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.1 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi 10/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT5.2 Chiều
14h-17h
22 buổi 08/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT5.3 Tối
18h30-21h30
22 buổi 09/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.00


 

LỊCH KHAI GIẢNG BÊN THANH XUÂN - HÀ ĐÔNG

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 1
( học hết bài 10 Mina )
CT1.13 Sáng 8h30-11h30  22 buổi 19/08/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.14 Chiều
14h-17h
22 buổi 21/08/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.15 Tối
18h30-21h30
22 buổi 20/08/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000

 

II. Dành cho các học viên đã học hết bài 10 giáo trình MINNA NO NIHONGO I 

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 2
( Từ bài 10 – 20 Mina )
CT2.16 Sáng
8h30 -11h30
 22 buổi 19/08/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.17 Chiều
14h-17h
22 buổi 21/08/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.18 Tối
18h30-21h30
22 buổi 17/08/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000

 

III. Dành cho các học viên đã học hết bài 20 giáo trình MINNA NO NIHONGO

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 3
( Từ bài 20 – 30 Mina )
CT3.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi 24/08/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000
CT3.12 Chiều
14h-17h
22 buổi 20/08/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000
CT3.13 Tối
18h30-21h30
22 buổi 25/08/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000


 

IV. Dành cho các học viên đã học hết bài 30 giáo trình MINNA NO NIHONGO
 

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 1
( Từ bài 30 – 40Mina )
CT4.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi 24/08/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT4.12 Chiều
14h-17h
22 buổi 21/08/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT4.13 Tối
18h30-21h30
22 buổi 20/08/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000V. Dành cho các học viên đã học hết bài 40 giáo trình MINNA NO NIHONGO
 

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi 21/08/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT5.12 Chiều
14h-17h
22 buổi 19/08/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT5.13 Tối
18h30-21h30
22 buổi 28/08/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
 


Đến với lớp học tiếng Nhật SOFL, bạn sẽ được học tập trong một môi trường học tập chuyên nghiệp, chất lượng, sôi nổi năng động với đội ngũ giáo viên kinh nghiệm và nhiệt huyết.

Trong tháng 9 này, chúng tôi cũng có rất nhiều ưu đãi dành tặng cho các bạn đăng kí học tại trung tâm:    

- Giảm 5% học phí đối với các bạn sinh viên
- Tặng 100% học phí khóa học tiếp theo cho 3 bạn học viên xuất sắc nhất lớp
- Giảm 50% học phí cho những bạn học sinh nghèo vượt khó, con em thương binh liệt sĩ.
- Miễn phí 100% học phí cho những bạn muốn học lại khóa học vừa xong do chưa hài lòng với kết quả của mình.

* Các bạn sẽ được học tiếng Nhật cơ bản, luyện thi tiếng nhật Kyu N trực tiếp với giáo viên Nhật Bản.
* Giáo viên Nhật bản trực tiếp giảng dạy tại tất các khóa học tại trung tâm!

Dành cho các bạn cần rút ngắn thời gian học khóa học tiếng Nhật cấp tốc, hãy tham khảo lịch khai giảng tháng 9 tại đây nhé


TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL


Cơ sở Hai Bà Trưng:
Địa chỉ : Số 365 - Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Cơ sở Cầu Giấy:  

Địa chỉ : Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 

Cơ sở Thanh Xuân:

Địa chỉ : Số Số 6 ngõ 250 - Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội

Cơ sở Long Biên:

Địa chỉ : Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội

Cơ sở Quận 10:

Địa chỉ : Số 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM
Cơ sở Quận Bình Thạnh:

Địa chỉ : Số 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Quận Bình Thạnh - TP. HCM
Cơ sở Quận Thủ Đức:

Địa chỉ : Số 134 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức - TP. HCM

Email: nhatngusofl@gmail.com
Hotline
1900 986 845(Hà Nội) - 1900 886 698(TP. Hồ Chí Minh)

Các tin khác